اکران

24 مرداد 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اکران برنامه هفتگی است که با نمایش و نقد فیلمهای ایرانی و غیر ایرانی، با حضور کارشناسان به صورت تخصصی به آسیب شناسی فیلمها و موضوعات آنها می پردازد.