اخبار شبانگاهی

26 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر شما خبرهای روز از آمریکا، ایران و جهان را در بخش شامگاهی دیده باشید، بی?شک برای مطلع شدن از به روزرسانی?های آن خبرها و خبرهای تکیملی باید به سراغ خبرهای شبانگاهی بروید. خبرهای این بخش به تکمیل کردن خبرهای شامگاهی می?پردازد.