اخبار شبانگاهی

11 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

اگر شما خبرهای روز از آمریکا، ایران و جهان را در بخش شامگاهی دیده باشید، بی شک برای مطلع شدن از به روزرسانی های آن خبرها و خبرهای تکیملی باید به سراغ خبرهای شبانگاهی بروید. خبرهای این بخش به تکمیل کردن خبرهای شامگاهی می پردازد.