اخبار شامگاهی

19 اردیبهشت 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

اگر می خواهید از آخرین خبرهای روزجهان مطلع شوید و به طور مشخص می خواهید در جریان اخبار آمریکا و ایران قرار بگیرید، می توانید اخبار شامگاهی را هر روز در ساعت شش بعداز ظهر به وقت تهران دنبال کنید.