اجرای سمفونی «خليج فارس» در لس آنجلس

13 اسفند 1392