اجلاس سران گروه ۲۰ در اوزاکا ژاپن| خوش و بش روسای جمهوری آمریکا و چین در حاشیه عکس یادگاری

07 تیر 1398