اجبار درانتخاب پوشش

17 دی 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

امروز هشتادمین سال کشف حجاب در ایران توسط رضا شاه پهلوی است. شما درباره کشف حجاب چه فکر می کنید؟ آیا کشف حجاب در ۸۰ سال پیش به آرمانهای خود دست یافته است؟