احتمال افزايش نرخ دلار به دوهزار تومان

16 آبان 1390