احتکار و تورم در سوريه

24 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در سوریه، مردم تنها با کشتار و ویرانی های ناشی از جنگ روبرو نیستند، بلکه احتکار و ترقی قیمت ها نیز مشکلات روزمره را به سطحی دور از تحمل رسانده است. گزارش از شیده رضائی.