اهمیت یک رقمی شدن تورم و کاهش سرمایه گذاری خارجی در ایران

15 تیر 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

سرعت افزایش عمومی قیمت کالاها در ایران به کمترین میزان خود در ۲۵ سال گذشته رسیده است. آنهم در حالی که فقط سه سال پیش، میزان تورم 40 درصد بود. ولی آیا کاهش میزان تورم خبر خوبی است؟ آنهم در شرایطی که رکود اقتصادی در تمام سطوح ادامه دارد و کسب و کارها از رونق افتاده اند؟