اهميت مهاجران در آمريكا و تأثير مهاجرت بر فرهنگ و ادبيات

22 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

معرفی كتاب قصه های كارت سبز و واكنش موزه هنرهای مدرن نيويورک به فرمان موقت منع ورود مهاجران هفت كشور مسلمان.