افغانستان مأمور اطلاعاتی پاکستان را مسئول حمله به پارلمان دانست

04 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سازمان اطلاعات افغانستان شبکه حقانی و یک مأمور سازمان اطلاعاتی پاکستان را مسئول حمله به پارلمان این کشور دانست.گفت و گوی بخش فارسی صدای آمریکا با احمد رشید تحلیلگر پاکستانی