افزایش نمایندگان مجلس

20 بهمن 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

نمایندگان خود را در مجلس می شناسید؟ آیا ارتباطی با نمایندگان خود در مجلس دارید؟ افزایش نمایندگان چه میزان به کارایی مجلس می افزاید؟