افزایش ناوگان هوایی مسافربری در ایران

22 فروردین 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

شما در تعطیلات نوروزی برای مسافرت از شرکتهای هوایی استفاده کردید؟ فکر می کنید هواپیماهای جدید به بهبود وضع خطوط هوایی و ایمنی آنها یاری رسانده است؟