افزايش ميزان حقوق کارگران و بحران نقدينگی

08 مرداد 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شورای عالی کاردر ایران میزان حق مسکن و خواربار کارگران را افزایش داد . درمقابل، انجمن کارفرمایان می گوید، این اقدام «بحران نقدینگی» را تشدید می کند، و سبب تعطیلی بیش تر واحدهای تولیدی می شودکه درنهایت به زیان کارگران خواهدبود. گزارش از وفا آذربهاری.