افزایش کنترل دولت مصر بر مساجد

27 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

دولت مصر درادامه سرکوب اخوان المسلمین و گروه های افراط گرا کنترل بر مسجد های کشور را افزایش می دهد. این سیاست با ممنوع کردن سخنرانی و موعظه برخی واعظان در مساجد کشور پیگیری می شود. گزارش از یگانه ارسباران.