افزایش خشونت علیه زنان در افغانستان

15 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

خشونت علیه زنان در افغانستان رو به افزایش است. به گزارش کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خشونت علیه زنان در سال 2013 شدت بیشتری یافت و میزان آن فزونی داشت.