افزایش فقر مطلق و بازگشت اقتصاد کوپنی به ایران

30 مهر 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در حالی که بر اساس تازه ترین نظر کارشناسی، میزان فقر مطلق در ایران ۳۲ درصد عنوان شده است، دبیر خانه کارگر تهران می گوید بازگشت کوپن می تواند حداقل نیازهای اساسی را تضمین می کند و مانع سقوط کارگران شود. گزارش از وفا آذربهاری.