افزايش استفاده از فناوری سالم يا سبز در آمريکا

10 فروردین 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

با رشد توجه افکار عمومی جهان نسبت به لزوم حفظ محيط زيست، در حال حاضر بسياری از صنايع و سرمايه ها در داخل آمريکا به استفاده از فناوری سالم يا سبز روی آورده اند. صاحبان صنايع می گويند، استفاده از فناوری های سالم هم به نفع صنايع است و هم به حفظ محيط زيست کمک می کند.