تبعیض علیه زنان در کشورهای آفریقایی

12 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

تبعیض علیه زنان در کشورهای آفریقایی هنوز ادامه دارد، با اینحال سه زن توانسته اند در آن قاره رهبری سه کشوری را کسب کنند، که سالها در معرض جنگ داخلی خشونت های فرقه ای و شورش بوده اند.