افق نو ۱۴ سپتامبر: روی آوردن نهادهای حکومتی در ایران، به باز تعریف رخدادهای سیاسی و اجتماعی

23 شهریور 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.