افق نو ۱۲ سپتامبر: چرایی مخالفت بنیادگرایان با عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی

22 شهریور 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

افق نو در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند.