افق ۲۹ اکتبر: روز کوروش: حقوق بشر، میراث فرهنگی ایران؟

07 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. شکوه میرزادگی، ضیا صدرالاشرافی، و نوشین ثابتی.