افق ۲۳ اکتبر: اتاق بازرگانی ایران و آمریکا: چرخش سیاسی تهران؟

01 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. اکرام مناف زاده، مجتبی واحدی، علیرضا نامور حقیقی.