افق ۲۲ اکتبر: مذاکرات جدید: تیم جدید٬ اهداف جدید؟

30 مهر 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. الن ایر، آرش آرامش٬ و درویش رنجبر.