افق ۱۲ نوامبر: ۱۰۰۰ روز حصر: موسوی٬ کروبی٬ رهنورد

21 آبان 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

«افق» در نگاه به تحولات مهم روز کرانه های نو را جستجو و حد فاصل بخش مرئی و نامرئی مباحث سیاسی را برجسته می کند. محمد تقی کروبی، احمد منتظری، و حسن شریعتمداری.