مخالفت علنی روسیه با راهبرد جدید پرزیدنت ترامپ در افغانستان؛ پاسخ آمریکا

03 شهریور 1396