حمله انتحاری در جشن نوروزی در استان هلمند افغانستان

04 فروردین 1397