افزایش قربانیان حمله تروریستی به یک مدرسه در کابل؛ تاکید آمریکا بر توقف آنی خشونت

19 اردیبهشت 1400