رای قانونگذاران به تمدید دوره پارلمان افغانستان

01 تیر 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

پارلمان افغانستان رأی بر آن داده است تا دوره کار خود را فراسوی ۵ سالی که در قانون اساسی آن کشور تعیین شده است تمدید کند. در این میان، شماری از خود قانونگذاران افغان مشروعیت چنین اقدامی را پس از پایان وقت روز دوشنبه به پرسش گرفته اند.