طرح ابتکاری «صندوق خاطرات» در افغانستان

21 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

در آستانۀ چهلمين سالروز آغاز جنگ افغانستان که پيشينۀ آن به روی کار آمدن دولت کمونيستی ببرک کارمل توسط اتحاد شوری سابق باز می گردد، سازمان حمايت از حقوق بشر و دموکراسی در افغانستان با يک طرح ابتکاری تحت عنوان «صندوق خاطرات» سعی دارد گوشه ای از سنگينی بار تلفات انسانی اين جنگ را از دوش مردم بردارد.