کميتۀ حفاظت از روزنامه نگاران: افغانستان هنوز از خطرناکترين کشورها برای رسانه هاست

19 شهریور 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

به گزارش کميتۀ حفاظت از روزنامه نگاران يا CPJ افغانستان هنوز يکی از خطرناکترين کشورها برای رسانه های داخلی و خارجی به شمار می رود.