روزنامه‌نگاران زن افغانستان خواستار حضور نماینده‌شان در مذاکرات صلح با طالبان هستند

30 فروردین 1400