انتخابات ریاست جمهوری افغانستان

17 تیر 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

بحران سیاسی در افغانستان شدت گرفته . برغم اعلام روز دوشنبه کمیسیون انتخابات افغانستان که در شمارش مقدماتی اشرف غنی احمد زی را برنده انتخابات معرفی کرد روز ۳شنبه عبدالله عبدالله یکی از دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری ادعای پیروزی کرد.