مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان

13 بهمن 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان رسما آغاز شد. در این رقابت یازده نفر خود را برای جانشینی حامد کرزای نامزد کرده اند. گفته می شود نحوه برگزاری انتخابات، آزمون مهمی برای ارزیابی توان ِ افغانستان در گذار به سوی دموکراسی است. گزارش از شيده رضايی.