انتخابات افغانستان

05 اردیبهشت 1393
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

کمیسیون انتخابات افغانستان، ضمن اعلام آخرین نتایج شمارش آرا گفت، تصمیم به بازشماری بخشی از آرا دارد. بنا به گفته کمیسیون، عبدالله عبدالله و اشرف غنی پیشتاز این مرحله از انتخابات هستند، اما به نظر می رسد انتخابات به دور دوم کشیده شود.