افزایش اعتیاد و مصرف مواد مخدر در افغانستان

31 اردیبهشت 1394
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

افغانستان در چند سال گذشته بالاترين ميزان کشت خشخاش را داشته که نتیجه آن افزایش هشدار دهنده مصرف مواد مخدر و اعتیاد در اين کشور جنگ زده بوده است.