بحران و نگرانی هایی کودکان و آوارگان افغانستان

28 بهمن 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

مناطق ناآرام افغانستان با موجی از مهاجرت اهالی رو به روست. نمايندۀ کميساريای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در افغانستان هشدار داده که ساکنان اردوگاه های آوارگان افغانستان بويژه کودکان در سرمای شديد زمستان از کمبود شديد امکانات اوليه و اساسی رنج می برند.