طالبان به دفاتر امنیتی دولت در یک منطقه از استان هلمند حمله کردند

19 اسفند 1394