شیوع کرونا موجب رونق یک کارخانه تعطیل شده تولید اکسیژن در افغانستان شد

17 تیر 1399