کنفرانس افغانستان در ژنو برای یافتن راهکاری جهت امنیت این کشور بعد از ۱۷ سال بحران

07 آذر 1397