تصاویر هوایی از مناطق ویران شده در بندر شهر بیروت بعد از انفجار بزرگ

16 مرداد 1399