ادعای جنگهای نامنظم اقتصادی ایران برای مقابله با تحریم

10 مرداد 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می گوید ایران بخاطر تحریم ها جنگ های نامنظم اقتصادی را شروع کرده است. اغلب مقام های ایران اثر تحریم ها بر اقتصاد این کشور را تکذیب می کنند و حتی آنهارا موجب برکت و تقویت اقتصاد قلمداد می کنند اما در هفته های اخیر، مقامهای حکومتی آشکارا از راهکارهایی سخن می گویند که از وخامت اوضاع اقتصادی ایران خبر می دهد. گزارش از آرش سیگارچی.