ادامه خشونت ها در عراق

26 دی 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
This program has ended and is being processed for playback.

روز چهارشنبه هشت انفجار در محله شيعه نشين بغداد رخ داد. نخست وزیر عراق برای مقابله با ستیزه گران سنی وابسته به القاعده در آن کشور از جامعه جهانی تقاضای کمک کرده است.