ادامه دادگاه کهریزک؛ کسی مسولیت نمی پذیرد

21 اسفند 1391
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

سومین جلسه محاکمه مقام های قضایی متهم در پرونده بازداشتگاه کهریزک نیز برگزار شد، اما متهمان مسولیت اقدامات خود را بر عهده نگرفته اند و حتی دیگران را مسوول می دانند. سعید مرتضوی و دو قاضی دیگر قوه قضاییه به اتهام مشارکت در قتل حداقل سه متهم در بازداشتگاه کهریزک در سال ۸۸، در دادگاه حاضر هستند. گزارش از آرش سیگارچی.