ادامه اعتراضات کشاورزان و بحران آب

27 فروردین 1397
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

آیا در منطقه شما هم مشکل کم آبی وجود دارد؟ برای پیشگیری از گسترش بحران کم آبی در ایران چه می‌توان کرد؟