اعدام در ایران

19 مهر 1396
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه خاتمه پیدا کرده است.

آیا اعدام یک مجازات بازدارنده است؟ تاثیر اعدام در ملاعام در ترویج سلامت روحی و روانی جامعه چیست؟