تا می توانید از نشستن طولانی خودداری کنید

12 اسفند 1395
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

شواهد پژوهشی به صورت روز افزون بر اهمیت فعالیت جسمی در سلامتی انسان تأکید می کند. با این همه شیوه زندگی مدرن و رواج کارهای دفتری اغلب ما را ساعت ها به نشستن وا می دارد. گزارش شیده رضایی