ابتکار روستائيان پاکستان برای توليد برق

25 اسفند 1392
اِمبد
آغاز این برنامه در ساعت:
این برنامه به پایان رسیده است و تا دقایقی دیگر آرشیو می‌شود.

بسیاری از مناطق پاکستان بویژه نواحی دورافتاده آن کشور دچار کمبود برق هستند زیرا شبکه های برق رسانی آن نواحی را پوشش نمی دهد. ساکنان یک بخش کشمیر پاکستان با استفاده از رودخانه و نهرهای منطقه برق تولید می کنند.