٧٠پژوهشگر آمريكا‌يى تحریم انديشكده بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها از سوی ايران را قویا محکوم کردند

09 شهریور 1398